รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE
2 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE
3 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE
4 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE
5 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE
6 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE
7 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
8 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE
9 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE
10 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE
11 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE
12 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE
13 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE
14 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
15 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE
16 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE
17 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
18 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE
19 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
20 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE
21 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE
22 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE
23 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE
24 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE
25 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE
26 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE
27 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE
28 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
29 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
30 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.