รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์  CPE
2 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE
3 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE
4 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE
5 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE
6 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE
7 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
8 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE
9 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE
10 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE
11 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
12 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE
13 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE
14 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE
15 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE
16 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE
17 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE
18 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE
19 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE
20 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE
21 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE
22 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE
23 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE
24 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE
25 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE
26 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE
27 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE
28 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.