รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE
2 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE
3 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE
4 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE
5 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE
6 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE
7 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE
8 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE
9 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE
10 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
11 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE
12 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE
13 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE
14 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE
15 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE
16 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
17 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE
18 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE
19 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE
20 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE
21 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE
22 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE
23 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE
24 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE
25 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.