รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5819621 นายสุริยวุธ สุริยา  Electronic Engineering10
2 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
3 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
4 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
5 B6005382 นางสาวธิติสุดา ศรีมา  Electronic Engineering10
6 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering10
7 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
8 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
9 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา  Electronic Engineering10
10 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
11 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
12 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
13 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
14 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
15 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
16 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
17 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.