รายชื่อนศ.
รายวิชา529321 : APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
2 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
3 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
4 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
5 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
6 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
7 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
8 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
9 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
10 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
11 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
12 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
13 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
14 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
15 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
16 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
17 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
18 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.