รายชื่อนศ.
รายวิชา525451 : AUTOCAD FOR ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
4 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
5 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
6 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
7 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
8 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
9 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
13 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
15 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
18 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
19 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
20 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
21 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
22 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
25 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
26 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
31 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.