รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์  CME10
2 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
3 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
4 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
5 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
6 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
7 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
8 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
9 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
10 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
11 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
12 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
13 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
14 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
15 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
16 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
17 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
18 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
19 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
20 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
22 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
23 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
24 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
25 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
26 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
27 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
28 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
29 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
30 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
31 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
32 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
33 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
34 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
35 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
37 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
38 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE10
39 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.