รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
8 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
10 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
11 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
13 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
18 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
19 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
20 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
22 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
23 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
24 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
27 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
28 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
32 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
34 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
36 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
37 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
38 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.