รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
2 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
3 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
5 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
6 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง  PRECISION ENGINEERING10
7 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
8 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
9 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering10
10 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
11 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering10
12 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
13 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
14 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
15 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
16 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
17 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
18 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
19 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
20 B6234232 นายไชยภพ บางสอน  PRECISION ENGINEERING10
21 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
22 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
23 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
24 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
25 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
26 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
27 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
28 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
29 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.