รายชื่อนศ.
รายวิชา535481 : SYSTEM SIMULATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
2 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
3 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
4 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
5 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
7 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.