รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
2 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
3 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
4 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
5 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering10
6 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering10
7 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering10
8 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering10
9 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
10 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering10
11 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering10
12 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
13 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering10
14 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering10
15 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering10
16 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering10
17 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering10
18 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering10
19 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
20 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering10
21 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering10
22 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering10
23 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering10
24 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering10
25 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
26 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering10
27 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering10
28 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
29 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering10
30 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering10
31 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering10
32 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
33 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
34 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
35 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา  Mechatronics Engineering10
36 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering10
37 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
38 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
39 B6235178 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING60
40 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
41 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
42 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
43 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering10
44 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
45 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering10
46 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering10
47 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering10
48 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.