รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
2 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
3 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
4 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
5 B6212025 นายพชร ศรีธรรม  Mechatronics Engineering10
6 B6213091 นายนรินทร์ เศียรนอก  Mechatronics Engineering10
7 B6213107 นายวัฒณุชา ดำดีพะเนาว์  Mechatronics Engineering10
8 B6213114 นายเดชาพล โพธิจักร์  Mechatronics Engineering10
9 B6213169 นายอภิวัฒน์ ตรีเดช  Mechatronics Engineering10
10 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
11 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
13 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
14 B6237332 นางสาวชลิตวรรณ บรรเลงส่ง  PRECISION ENGINEERING10
15 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
16 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING10
17 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
18 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
19 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.