รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering10
2 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
3 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
4 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering10
5 B6212063 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  Mechatronics Engineering10
6 B6212070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  Mechatronics Engineering10
7 B6212315 นางสาวจนิสตา สภาวะหา  Mechatronics Engineering60
8 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
9 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
10 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering10
11 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering10
12 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering10
13 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
14 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering10
15 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
16 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering10
17 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering10
18 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
19 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
20 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering10
21 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering10
22 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering10
23 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering10
24 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering10
25 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ  Mechatronics Engineering10
26 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering10
27 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
28 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering10
29 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค  Mechatronics Engineering10
30 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering10
31 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
32 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
33 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
34 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
35 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering10
36 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
37 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING10
38 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
39 B6237318 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING60
40 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING10
41 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
42 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING10
43 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.