รายชื่อนศ.
รายวิชา539204 : ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
2 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา  Electronic Engineering10
3 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
4 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
5 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering10
6 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
7 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
8 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering10
9 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
10 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
11 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
12 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering10
13 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.