รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME10
3 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
4 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
5 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
6 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
7 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
8 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
9 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
10 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
11 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
12 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
13 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
14 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
15 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
16 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
17 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
18 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
19 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
20 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
21 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
22 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
23 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
24 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
25 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
26 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
27 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
28 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
30 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
31 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
32 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
33 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
34 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
35 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
36 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
37 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
38 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
39 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
40 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
41 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
42 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.