รายชื่อนศ.
รายวิชา531338 : HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
2 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
3 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
4 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
5 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
6 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
7 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
8 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
9 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
10 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
11 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
12 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
13 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
14 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
15 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
16 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.