รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
2 B6211660 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Mechatronics Engineering10
3 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
4 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
5 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering10
6 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering10
7 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering10
8 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
9 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
10 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
11 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
12 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
13 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
14 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
15 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
16 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
19 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PRECISION ENGINEERING10
20 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
21 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
22 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
23 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
24 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
25 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
26 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
27 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
28 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
29 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
30 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
31 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
32 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช  PRECISION ENGINEERING10
33 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
34 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
35 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
36 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
37 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
38 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.