รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
2 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
3 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
4 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE10
5 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
6 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
7 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
8 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
9 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
10 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
11 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
12 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
13 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
14 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
15 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
16 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
17 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
18 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
19 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
20 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
21 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
22 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
23 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
24 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
25 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
26 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
27 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
28 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
29 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
30 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
31 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
32 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
33 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
34 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
35 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
36 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
37 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
38 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
39 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
40 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
41 B6130787 นายศักราช อุดมสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING10
43 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
44 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.