รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE10
2 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
3 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
5 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
6 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
7 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
8 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
9 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
10 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
11 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
12 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
13 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
14 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
15 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
16 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
17 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
18 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
19 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
20 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
21 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
22 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE10
23 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE10
24 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
25 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
26 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
27 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
28 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
29 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
30 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
31 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
32 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
33 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
34 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
35 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
36 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE10
37 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
38 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
39 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
40 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
41 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
42 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
43 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
44 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.