รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
2 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
3 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
4 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
5 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
6 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
7 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE10
8 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
9 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
10 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
11 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
12 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
13 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
14 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
15 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
16 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
17 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
18 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
19 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
20 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
21 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
22 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
23 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
24 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
25 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
26 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
27 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
28 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
29 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
30 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
31 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
32 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
33 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
34 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
35 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
36 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
37 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
38 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
39 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
40 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
41 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
42 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
43 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
44 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
45 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
46 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
47 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
48 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
49 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
50 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
51 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
52 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
53 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
54 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
55 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.