รายชื่อนศ.
รายวิชา523419 : ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่  CPE10
2 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
3 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
4 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
5 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
6 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
7 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE40
8 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
9 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
10 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
11 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
12 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
13 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
14 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
15 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE10
16 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
17 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
18 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
19 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
20 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
21 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
22 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
23 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
24 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
25 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
26 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
27 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
28 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
29 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
30 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
31 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
32 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
33 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์  CPE10
34 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
35 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
36 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
37 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
38 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
39 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
40 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
41 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม  CPE10
42 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
43 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
44 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
45 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
46 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
47 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
48 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
49 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
50 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
51 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
52 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.