รายชื่อนศ.
รายวิชา535315 : PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.