รายชื่อนศ.
รายวิชา531324 : CORROSION TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering
2 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering
3 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering
4 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ  Metallurgical Engineering
5 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering
6 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน  Metallurgical Engineering
7 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น  Metallurgical Engineering
8 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering
9 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering
10 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering
11 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering
12 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering
13 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก  Metallurgical Engineering
14 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering
15 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.