รายชื่อนศ.
รายวิชา531309 : FOUNDRY ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ  Metallurgical Engineering10
2 B5717934 นายชนะชัย ด้วงพะไล  Metallurgical Engineering40
3 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา  Metallurgical Engineering40
4 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering40
5 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
6 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
7 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน  Metallurgical Engineering40
8 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
9 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering40
10 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering40
11 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
12 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน  Metallurgical Engineering10
13 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
14 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน  Metallurgical Engineering40
15 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
16 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
17 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
18 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
19 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
20 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
21 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
22 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
23 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
24 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ  Metallurgical Engineering10
25 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง  Metallurgical Engineering10
26 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
27 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล  Metallurgical Engineering10
28 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
29 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
30 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
31 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
32 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering40
33 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
34 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
35 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
36 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา  Metallurgical Engineering40
37 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
38 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
39 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
40 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
41 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน  Metallurgical Engineering10
42 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
43 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
44 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
45 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา  Metallurgical Engineering10
46 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง  Metallurgical Engineering10
47 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
48 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
49 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
50 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
51 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
52 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
53 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
54 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.