รายชื่อนศ.
รายวิชา523372 : EMBEDDED SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
2 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
3 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
4 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
5 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
6 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
7 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
8 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
9 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
10 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
11 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
12 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
13 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
14 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.