รายชื่อนศ.
รายวิชา533302 : OPERATIONS RESEARCH II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
2 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE10
3 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE40
4 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
5 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE10
6 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
7 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
8 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
9 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
10 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
11 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE10
12 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
13 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE10
14 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
15 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
16 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
17 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
18 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
19 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
20 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
21 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
22 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
23 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
24 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
25 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
26 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
27 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
28 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
29 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
30 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
31 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
32 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
33 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
34 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
35 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
36 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
37 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
38 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
39 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
40 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
41 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
42 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
43 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
44 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
45 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
46 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
47 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
48 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.