รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
2 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
3 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
4 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
5 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง  IE10
6 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
7 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
8 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
9 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
10 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
11 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  ChemE60
12 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
13 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
14 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
15 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
16 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
17 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
18 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
19 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE10
20 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
21 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
22 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
23 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
24 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
25 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.