รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
2 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
3 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
4 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
5 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
6 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
7 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
8 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
9 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
10 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
11 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
12 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
13 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
14 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
15 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
16 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
17 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
18 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
19 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE10
20 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
21 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE10
22 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
23 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
24 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
25 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
26 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
27 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
28 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
29 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
30 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.