รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
2 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
3 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
4 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
5 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
6 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
7 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
8 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
9 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
10 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
11 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
12 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
13 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
14 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
15 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
16 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
17 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
18 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
19 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
20 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
21 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
22 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
23 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
24 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
25 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
26 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
27 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
28 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.