รายชื่อนศ.
รายวิชา529291 : FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
2 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช  TOOL ENGINEERING10
3 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
4 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
5 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
6 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
7 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
8 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
9 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
10 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
11 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
12 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
13 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
14 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
15 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
16 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
17 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
18 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
19 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
20 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
21 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
22 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
23 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
24 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
25 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.