รายชื่อนศ.
รายวิชา525202 : THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์  Automotive Engineering40
2 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี  Automotive Engineering10
3 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering40
4 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
5 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE40
6 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
7 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
8 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
9 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
10 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics40
11 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE40
13 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE10
14 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
15 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
18 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์  Geological Engineering10
20 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา  Geological Engineering40
21 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร  Geological Engineering40
22 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
23 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
24 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย  Geological Engineering40
25 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
26 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช  Geological Engineering40
29 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
30 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
31 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย  Transportation Engineering And Logistics10
33 B5920716 นางสาววารีรัตน์ ทัศนิยม  Geological Engineering40
34 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE40
35 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
39 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
40 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
41 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
42 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
43 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
44 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
45 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
46 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
47 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
48 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
49 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
50 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
51 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
52 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE10
53 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
55 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
56 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
57 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
58 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
59 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
60 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
61 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
62 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
63 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
64 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
65 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
66 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
67 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
68 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
69 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
70 B6029647 นายอนุกูล โค้วพงษ์พันธ์  Agricultural and Food Engineering10
71 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
72 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
73 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering10
74 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
75 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
76 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
77 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
78 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
79 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
80 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
81 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  Agricultural and Food Engineering10
82 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
83 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
84 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
85 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
86 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
88 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
89 B6114831 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  Agricultural and Food Engineering60
90 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering10
91 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
92 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
94 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
95 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
96 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
97 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
98 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
99 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
100 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
101 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
102 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
103 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
104 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
105 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
106 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Agricultural and Food Engineering60
107 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.