รายชื่อนศ.
รายวิชา538209 : COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
2 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
3 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
4 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
5 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
6 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
7 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
8 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
9 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
10 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
11 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
12 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
13 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
14 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
15 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
16 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
17 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
18 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
19 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
20 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
21 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
22 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
23 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
24 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
25 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
26 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
27 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
28 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
29 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
30 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
31 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
32 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
33 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
34 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
35 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
36 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
37 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
38 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
39 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.