รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
2 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
4 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
5 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
6 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE40
7 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering10
8 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering10
9 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering40
10 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
11 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา  EE40
12 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
13 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
14 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
15 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
16 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
17 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
18 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
19 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
20 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
21 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
22 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
23 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.