รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
2 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
3 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
4 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering10
5 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
6 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
7 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
8 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์  Automotive Engineering10
9 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
10 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
11 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering10
12 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering10
13 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
14 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering10
15 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering10
16 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering10
17 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
18 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering10
19 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering10
20 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering40
21 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
22 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering10
23 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
24 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
25 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering10
26 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering10
27 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
28 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี  Automotive Engineering40
29 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.