รายชื่อนศ.
รายวิชา533264 : ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง  IE
2 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE
3 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE
4 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ  IE
5 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE
6 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
7 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
8 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE
9 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE
10 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE
12 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
13 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE
14 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE
15 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE
16 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE
17 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE
18 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE
19 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE
20 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE
21 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE
22 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE
23 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE
24 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE
25 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE
26 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE
27 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE
28 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE
29 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE
30 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE
31 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE
32 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE
33 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE
34 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE
35 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE
36 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE
37 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE
38 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE
39 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE
40 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
41 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE
42 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.