รายชื่อนศ.
รายวิชา533264 : ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE
2 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE
3 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE
4 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
5 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE
6 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE
7 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE
8 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE
9 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
10 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE
11 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE
12 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE
13 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE
14 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE
15 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE
16 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE
17 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE
18 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE
19 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE
20 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE
21 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE
22 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE
23 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE
24 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
25 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร  IE
26 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE
27 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง  IE
28 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE
29 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE
30 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE
31 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE
32 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE
33 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE
34 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE
35 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE
36 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE
37 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE
38 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.