รายชื่อนศ.
รายวิชา533264 : ADVANCED INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE
2 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE
3 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
4 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
5 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE
6 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE
7 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE
8 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
9 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE
10 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE
11 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE
12 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE
13 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE
14 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE
15 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE
16 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE
17 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE
18 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE
19 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE
20 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE
21 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE
22 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
23 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE
24 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE
25 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE
26 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE
27 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE
28 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE
29 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE
30 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE
31 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE
32 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE
33 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE
34 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE
35 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE
36 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE
37 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE
38 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE
39 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE
40 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE
41 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.