รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering10
3 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering10
4 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
5 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering10
6 B5901302 นายสหัสนัยน์ สิริวัฒนวรวงศ์  Electronic Engineering10
7 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
8 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
9 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
10 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
11 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
12 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
13 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
14 B5910762 นางสาวอัจฉรา กาวน  Electronic Engineering10
15 B5915255 นายวิริยะพงษ์ บุญเกิด  Electronic Engineering10
16 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
17 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
18 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
19 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
20 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์  Electronic Engineering10
21 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา  Electronic Engineering10
22 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.