รายชื่อนศ.
รายวิชา539211 : ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
2 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
3 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
4 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
5 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE10
6 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
7 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
8 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
9 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
10 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
11 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
12 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
13 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
14 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
15 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE10
16 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
17 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
18 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE10
19 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
20 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
21 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE10
22 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE10
23 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
24 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE10
25 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
26 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
27 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์  TCE10
28 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
29 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
30 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
31 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
32 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
33 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
34 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
35 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
36 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
37 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
38 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
39 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE10
40 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
41 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
42 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
43 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE10
44 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
45 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.