รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering10
2 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
3 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering10
4 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering10
5 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
6 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
7 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
8 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering10
9 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
10 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
11 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering10
12 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering10
13 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
14 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
15 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
16 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering10
17 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering10
18 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
19 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
20 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
21 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
22 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
23 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering10
24 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
25 B6235468 นางสาวธนิตา ปัตตาละคะ  Mechatronics Engineering10
26 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
27 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
28 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
29 B6237684 นายนฤนาท พาพรมราช  Mechatronics Engineering10
30 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
31 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering10
32 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
33 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering10
34 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.