รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering10
2 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering10
3 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
4 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
5 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
6 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
7 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
8 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
9 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์  Mechatronics Engineering10
10 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
11 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
12 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
13 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
14 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
15 B6212605 นายวัชรพงศ์ คำสิงห์นอก  Mechatronics Engineering10
16 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
17 B6229429 นายสุรสิทธิ์ พารา  Mechatronics Engineering10
18 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering10
19 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
20 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
21 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
22 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
23 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
24 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
25 B6229566 นายวีรยุทธ ม่วงขาว  Mechatronics Engineering10
26 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering10
27 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
28 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
29 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering10
30 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
31 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.