รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
2 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
3 B6212063 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  Mechatronics Engineering10
4 B6212070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  Mechatronics Engineering10
5 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering10
6 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering10
7 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
8 B6212155 นายกชษกร จงพาภพ  Mechatronics Engineering10
9 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
10 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
11 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
12 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
13 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
14 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
15 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
16 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
17 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering10
18 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
19 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
20 B6212391 นางสาวมนทกานติ เขียวคล้าย  Mechatronics Engineering10
21 B6212407 นางสาวจันทร์จิรา สีทอง  Mechatronics Engineering10
22 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
23 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
24 B6212452 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  Mechatronics Engineering10
25 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
26 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering10
27 B6233785 นายSAW YI WAI YAN   Mechatronics Engineering10
28 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
29 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.