รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
2 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering10
3 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering10
4 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
5 B6211615 นายพงศภัค ชื่นจันทน์แดง  Mechatronics Engineering10
6 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
7 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
8 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering10
9 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
10 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
11 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering10
12 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
13 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
14 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering10
15 B6211769 นายธนากร ทองล้วน  Mechatronics Engineering10
16 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering10
17 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering10
18 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
19 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering10
20 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
21 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
22 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
23 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
24 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
25 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
26 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering10
27 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์  Mechatronics Engineering10
28 B6211929 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  Mechatronics Engineering10
29 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
30 B6211967 นายธนดล โพธิ์สอาด  Mechatronics Engineering10
31 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
32 B6212001 นายเกียรติภูมิ ไกยสวน  Mechatronics Engineering60
33 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
34 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering10
35 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
36 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
37 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
38 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
39 B6233709 นายชาญนริศ พงษ์เดชา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.