รายชื่อนศ.
รายวิชา551402 : MICROCONTROLLER SYSTEM
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928668 นายธรรศ กรกชกร  Mechatronics Engineering10
2 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม  Mechatronics Engineering10
3 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ  Mechatronics Engineering10
4 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ  Mechatronics Engineering10
5 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ  Mechatronics Engineering10
6 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์  Mechatronics Engineering10
7 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน  Mechatronics Engineering10
8 B6023072 นายอนาวิล พันตาไหล  Mechatronics Engineering10
9 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง  Mechatronics Engineering10
10 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์  Mechatronics Engineering10
11 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering10
12 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข  Mechatronics Engineering10
13 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง  Mechatronics Engineering10
14 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี  Mechatronics Engineering10
15 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน  Mechatronics Engineering10
16 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ  Mechatronics Engineering10
17 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา  Mechatronics Engineering10
18 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา  Mechatronics Engineering10
19 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี  Mechatronics Engineering10
20 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
21 B6023478 นายเจมส์ เพียช  Mechatronics Engineering10
22 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี  Mechatronics Engineering10
23 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง  Mechatronics Engineering10
24 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง  Mechatronics Engineering10
25 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช  Mechatronics Engineering10
26 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น  Mechatronics Engineering10
27 B6023683 นายธราเทพ แว่นศิลา  Mechatronics Engineering10
28 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น  Mechatronics Engineering10
29 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ  Mechatronics Engineering10
30 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร  Mechatronics Engineering10
31 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร  Mechatronics Engineering10
32 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  Mechatronics Engineering10
33 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน  Mechatronics Engineering10
34 B6028121 นายจิรายุ จันนา  Mechatronics Engineering10
35 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา  Mechatronics Engineering10
36 B6028145 นายปณวัตร วิชัยวงษ์  Mechatronics Engineering10
37 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา  Mechatronics Engineering10
38 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์  Mechatronics Engineering10
39 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์  Mechatronics Engineering10
40 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง  Mechatronics Engineering10
41 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล  Mechatronics Engineering10
42 B6028442 นายอานุภาพ โยศรีคุณ  Mechatronics Engineering10
43 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย  Mechatronics Engineering10
44 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง  Mechatronics Engineering10
45 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี  Mechatronics Engineering10
46 B6028701 นางสาวบุญสิตา คุชิตา  Mechatronics Engineering10
47 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป  Mechatronics Engineering10
48 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  Mechatronics Engineering10
49 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  Mechatronics Engineering10
50 B6137618 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.