รายชื่อนศ.
รายวิชา551402 : MICROCONTROLLER SYSTEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง  Mechatronics Engineering10
2 B5725298 นายรัตนะ ชมสายพลายงาม  Mechatronics Engineering10
3 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว  Mechatronics Engineering10
4 B5828593 นายวิศนันท์ กิจพิพัฒน์  Mechatronics Engineering10
5 B5828678 นายปริญญา จุรุเทียบ  Mechatronics Engineering10
6 B5828722 นางสาววิสา ถากระโทก  Mechatronics Engineering10
7 B5828784 นางสาวพิไลวรรณ บุญศรี  Mechatronics Engineering10
8 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์  Mechatronics Engineering10
9 B5828913 นายเกียรติศักดิ์ วงเวียน  Mechatronics Engineering10
10 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
11 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม  Mechatronics Engineering10
12 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด  Mechatronics Engineering10
13 B5928750 นายไมตรี โกมลวัฒน์  Mechatronics Engineering10
14 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย  Mechatronics Engineering10
15 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา  Mechatronics Engineering10
16 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์  Mechatronics Engineering10
17 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง  Mechatronics Engineering10
18 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล  Mechatronics Engineering10
19 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์  Mechatronics Engineering10
20 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ  Mechatronics Engineering10
21 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์  Mechatronics Engineering10
22 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม  Mechatronics Engineering10
23 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย  Mechatronics Engineering10
24 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
25 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี  Mechatronics Engineering10
26 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก  Mechatronics Engineering10
27 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู  Mechatronics Engineering10
28 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร  Mechatronics Engineering10
29 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร  Mechatronics Engineering10
30 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ  Mechatronics Engineering10
31 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา  Mechatronics Engineering10
32 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี  Mechatronics Engineering10
33 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า  Mechatronics Engineering10
34 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง  Mechatronics Engineering10
35 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา  Mechatronics Engineering10
36 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง  Mechatronics Engineering10
37 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน  Mechatronics Engineering10
38 B6028749 นางสาววริยา ทำสี  Mechatronics Engineering10
39 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม  Mechatronics Engineering10
40 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล  Mechatronics Engineering10
41 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.