รายชื่อนศ.
รายวิชา900010 : ACADEMIC PRESENTATIONS FOR GRADUATE STUDENTS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 D6010072 นายธีระ ธรรมวงศา  ENVIRONMENTAL BIOLOGY10
2 D6010164 นางสาวสิริพร สุขนาแซง  BIOMEDICAL SCIENCES10
3 D6010287 นายวัชรากร เศษวงษ์  CHEMISTRY 10
4 D6110048 นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร  CHEMISTRY 10
5 D6110116 นายอธิวัฒน์ ภิญโญยาง  GEOINFORMATICS10
6 D6110123 นายนัฐพงษ์ พวงแก้ว  GEOINFORMATICS10
7 D6110512 นางสาวยุรติกานต์ จันทรวิกรณ์  GEOINFORMATICS10
8 D6110529 นางสาวจุฑามาศ น้อยนา  GEOINFORMATICS10
9 D6110680 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ  GEOINFORMATICS10
10 M6010201 นางสาวอัจฉรา ชินกร  PHYSICS 10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
11 D6020187 นายเจตนิพิฐ กันฉาย  COOPERATIVE EDUCATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 D6040376 นายเอกพงศ์ ชื่นกมล  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING10
13 D6040390 นายวุฒิชัย ยังสว่าง  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING10
14 D6040406 นางสาวณัฐิญา วงละคร  ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING10
15 D6040420 นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL AND PROCESS SYSTEM ENGINEERING10
16 D6110284 นายธนพล จันดาเขียว  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.