รายชื่อนศ.
รายวิชา527204 : SIGNALS AND SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5610549 นายธีรพงษ์ สีตุ้ยเลิง  Electronic Engineering40
2 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering10
3 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
4 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
5 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
6 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
7 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ  TCE10
8 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
9 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
10 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
11 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
12 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
13 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
14 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
15 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.