รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101008 นายพรชัย สีโคตร  Mechatronics Engineering10
2 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
3 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
5 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
6 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
7 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering10
8 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
9 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
10 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
11 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
12 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
13 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering10
14 B6203573 นายศิครินทร์ เม้ากลาง  Mechatronics Engineering10
15 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
16 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
17 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
18 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
19 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
20 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering10
21 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
22 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
23 B6203788 นายมังกร บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
24 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
25 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
26 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
27 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
28 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
29 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
30 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering10
31 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering10
32 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
33 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
34 B6212612 นายชนธัญ ปัดเทสัง  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.