รายชื่อนศ.
รายวิชา526426 : CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.