รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
3 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
4 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร  Environmental Engineering10
6 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
7 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม  Environmental Engineering10
8 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน  Environmental Engineering10
11 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา  Environmental Engineering10
12 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
13 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
14 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน  CE10
15 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน  Environmental Engineering10
16 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
17 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
18 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
19 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
20 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
21 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.